Segon exercici: Teòric.

 

Consistirà  en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb el temari que figura a l'annex 2.

 

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta.

 

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 6 punts.